Algemene bepalingen en verantwoordelijkheden

De huurder is verantwoordelijk om deze huurovereenkomst met instructies, verantwoordelijkheden, richtlijnen, waarborgen en betalingsvoorwaarden te lezen en te volgen.

De huurder verbind zich aan het houden van deze richtlijnen, zo niet kan dit leiden tot mogelijke ongelukken. De verantwoordelijkheid voor het gebruik blijft bij de huurder voor de gehele huurperiode door ondertekening van deze overeenkomst.

De huurder maakt de instructies kenbaar aan alle gebruikers van het gehuurde toestel. De huurder is verantwoordelijk voor zijn elektrische installaties waarop het toestel wordt aangesloten.

Huuropzegging of terugvragen van huurgeld om reden van gebreken aan elektrische voorziening is niet mogelijk.

Uw persoonsgegevens worden door Linirent ( De Schrijver Peter Bv ) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie en als gevolg van uw bestelling/aankoop 

Uw gegevens worden enkel binnen ons bedrijf verwerkt en niet doorgegeven aan derden. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [info@bubbelverhuur.be].

Indien er  door overmacht niet tijdig of zelfs niet kan geleverd worden kan de huurder nooit een schadevergoeding vragen aan de verhuurder, onder overmacht wordt verstaan : mogelijks schade of defecten aan één van de toestellen, problemen met transport, ziekte, overlijden, … deze opsomming kan niet worden bekeken als allesomvattend

Technische vereisten

De aanbevolen elektriciteitsvoorziening is 220V, minimum 16A, per toestel. Bij voorkeur een laag belaste of vrije stroomgroep, aangesloten aan verliesstroom schakelaar van 30 Milliampère.  De vrije ruimte voor het plaatsen van de jacuzzi/sauna moet bij levering goed bereikbaar zijn.

Veiligheid

Het is af te raden de jacuzzi langer dan 50 min onafgebroken te gebruiken (sauna 45min).

Gebruik geen alcohol of drugs tijdens het baden, vermijd om de jacuzzi/sauna alleen te gebruiken en laat nooit kinderen zonder toezicht de jacuzzi gebruiken.

Houd steeds het waterniveau op pijl.

Gebruik geen elektrische voorwerpen tijdens het baden in de jacuzzi (gsm, lichtjes, radio, televisie, haardroger,..).

Een watertemperatuur tot 39°C is max. aangeraden voor volwassenen. Voor kinderen is het aan te raden het water niet warmer te houden dan 37°C.

Mensen met een verhoogd risico op hartkwalen, hyperventilatie, appelflauwtes, ademhalingsstoornissen, bloeddrukstoornissen, en andere bedreigende aandoeningen, contacteren best op voorhand hun huisarts om het gebruik van de jacuzzi/sauna te overwegen. In geval van nood, contacteer zo snel mogelijk uw huisarts of de spoeddienst op het telefoonnummer 112.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen van de huurder(s) of derden.

In geval van schade aan derden kan de huurder zijn familiale verzekering hiervoor aanspreken.

Instructies en richtlijnen

De huurder hoort als een goede huisvader de producten van verhuurder te behandelen en dus niet moedwillig of onbewust een vernieling te veroorzaken.

Enkele richtlijnen hieromtrent zijn het niet gebruiken van was- of reinigingsmiddelen in de jacuzzi en het vermijden om aarde, zand of andere bevuilende stoffen in het bad op te lossen.

Strandzand rond of in de buurt vd spa is niet toegelaten.   Zand in de spa beschadigd de kuip en pompen.

Het gebruik van harde voorwerpen in de jacuzzi (halskettingen, horloges,…) is niet toegelaten.

De filters en waterinlatingen moeten ten aller tijde vrij blijven,  Jets nooit dichtdraaien want dit kan ervoor zorgen dat de druk niet tijdig weg kan waardoor de leidingen kunnen gaan lekken

De huurder is verplicht ten alle tijden voldoende water te voorzien in de jacuzzi op het niveau zoals voorzien.

De huurder is verplicht de jacuzzi gedurende de ganse huurperiode actief te laten.

Bij een elektriciteitspanne dient de huurder de verhuurder te contacteren ter voorkoming van een eventuele bevriezen van leidingen oa.

De huurder is verplicht zuiver leiding water te gebruiken.

Het is de huurder verboden om de instellingen (bv waterzuiveringscycli) te veranderen of welke verandering dan ook aan te brengen aan de motorisatie van water, lucht, licht en warmtepompen.

Eens de jacuzzi geplaatst is, is het verboden voor de huurder om deze te verplaatsen ter voorkoming van ongelukken en vernielingen.

De huurder is  verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water, zijnde een PH waarde tss 7,0 en 7,6 en Chloor tss 1,0 en 3,0 mg/liter en erkent zelf te zorgen voor de naleving van de Vlarem wetgeving.

De verhuurder kan niet verantwoordelijk  worden gesteld voor eventuele gevolgen die ontstaan  door onjuist,  onvoldoende gebruik of faling van ontsmettingsproducten. De meegeleverde ontsmettingsproducten zijn een extra service  zonder allesomvattend te zijn.

Deze lijst geeft een overzicht van richtlijnen die dienen gevolgd te worden en verantwoordelijkheden van de huurder, zonder de intentie te wekken om limitatief en allesomvattend te zijn.

Plaatsing en installatie door verhuurder wordt aanzien als extra servicedienst , geleverd bij de huur van een product.

De verhuurder kan dus onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt aan goederen van de huurder waaronder oprijritten, vloerbedekkingen, ramen, deuren en poorten, tuinaanleg en tuinbekledingen en andere.

Indien de huurder hierin geen vertrouwen stelt, dient hij dit expliciet aan te geven vooraleer de plaatsing wordt uitgevoerd.

De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade (om welke reden dan ook zoals natuurelementen of overmacht) veroorzaakt aan de huurder of aan derden, en aan al hun bezittingen, door één van haar producten en dit gedurende de ganse periode van de huurovereenkomst.

Zolang het product van de verhuurder gestald is op de eigendom van de huurder, blijft de verantwoordelijkheid bij de huurder.

Bij schade aan de gehuurde goederen dient het schadebedrag betaald te worden aan de verhuurder ten laatste bij afhaling van de goederen; einde van de huurperiode.

Betalingsvoorwaarden en waarborg

Het vooraf afgesproken bedrag is bij het moment van plaatsing cash verschuldigd door de huurder.

Bijkomend is op dat moment het vooraf afgesproken waarborgbedrag vereist.

Bij afhaling dient de spa door de huurder leeggemaakt en proper te zijn. Extra kosten (30€) worden in rekening gebracht indien niet leeg of proper.

Enkel bij kans op vriesweer is de huurder verplicht het water in de jacuzzi te laten en de stekker in het stopcontact te laten tot op het moment van ophaling.

Bij niet-vriesweer zorgt de verhuurder dat het toestel terug leeg en proper is bij ophaling.

De borg zal worden teruggegeven of teruggestort indien er bij ophaling geen schade wordt vastgesteld.

De huurder is verantwoordelijk voor schade of diefstal

Een vervuilde spa of spawater door nalatigheid v/d huurder wordt onbetwist aanzien als beschadiging en heeft verlies van waarborg tot gevolg.

Indien de schade groter is dan de betaalde waarborg wordt de schade opgemeten door de verhuurder. De schade dient steeds betaald te worden ten laatste op het einde van de huurperiode.

Expertise kosten zullen toegewezen worden aan de huurder. De huurder heeft het recht een tegen-expertise te bestellen.   De expert zal het totaal verschuldigde bedrag bepalen dat betaalbaar is door de huurder.  Expertisekosten zijn ten laste van de huurder.

Schade als gevolg van slijtage is nooit verschuldigd door de huurder.

Bij ondertekening verklaart de huurder op de hoogte te zijn van de staat van het geleverde toestel en toebehoren

Bij vragen of twijfels neem contact met ons op

Kosten bij schade: Filter: 55€, filterdeksel: 50€, Filterpoort: 45€, Cover: 230€/deelkant. Andere volgens kostenraming.

Nog meer over ons ? https://www.linirent.be